Sklep przeznaczony dla osób pełnoletnich. Musisz mieć minimum 18 lat.
Czy jesteś osobą pełnoletnią?

Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na Warunki i Zasady korzystania z plików cookie.

×

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.

II. Definicje. 

1. Bon Podarunkowy – bon wydany na okaziciela, sprzedawany na stronie www.dobrewino.pl w Sklepie internetowym, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży Sklepie internetowym www.dobrewino.pl;
2. Nabywca – osoba dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego w sklepie www.dobrewino.pl

3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Bony Podarunkowe, działająca w domenie www.dobrewino.pl
6. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego www.dobrewino.pl, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego;
7. Wydawca – DW Sp. z o.o. z siedzibą w: 97 – 320 Wolbórz ul. Gadki 2, REGON 472869063, NIP 725-18-08-789, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 0000008962 , Kapitał Zakładowy Spółki  1080000 zł w całości wpłacony. Spółka Wine Direct jest także właścicielem tej witryny. Adres poczty elektronicznej: biuro@dobrewino.pl

III. Warunki ogólne.

1. Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie internetowym www.dobrewino.pl Bony Podarunkowe o wartości  50,00zł, 100,00zł, 150,00zł, 200,00zł, 500,00zł (ceny zawierają 23% VAT). Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.
2. Wartość Bonów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.dobrewino.pl

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.
5. Bon prezentowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów Sklepie internetowym www.dobrewino.pl.
6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności Bonu Podarunkowego upływa dnia 31.2.2023r. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
9. Zasady i tryb nabywania Bonów Podarunkowych za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.dobrewino.pl

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Sklepie internetowym www.dobrewino.pl;
b. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na towary dostępne w ofercie w Sklepie internetowym www.dobrewino.pl
c. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
d. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
e. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności;

V. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.dobrewino.pl

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.
2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie internetowym na stronie www.dobrewino.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.